تبلیغات
.... هواشناسی خاوران .... - آخرین زمین‌لرزه‌ها


آخرین زمین‌لرزه‌ها


صفحه جستجوی آخرین زمین‌لرزه‌ها یك صفحه جستجو از پیش ساخته شده است كه آمار 60 رویداد اخیر را نمایش می‌دهد.

To download a high quality pdf version of this figure click here

The red circles show the location and magnitude of events happened today



ردیفزمان وقوع به
وقت محلی
عرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگیتوضیحاتتعداد ایستگاههامأخذدریافت فایل
۱۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۷:۳۹:۵۹.۲۳۲.۶۱ N۵۱.۸۲ E۱۴۱.۶